generic speaker image

abdusalam shlebak abdusalam shlebak

Tripoli, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA