generic speaker image

Khaled Abohaffash Khaled Abohaffash

Edu

Makkah, Makkah, SAUDI ARABIA